PRO-TEM COMMITTEE OF LIN CHAMBER OF COMMERCE QUANZHOU, CHINA

Council Chairman

Lin Guozhu

Chairman
J F Group

Secretary

Lin Runlong

CEO
Asia Commercial Holdings Limited

Treasurer

Lin Xiangyang

President
Fujian Wesson Home Ltd

Vice Chairmen

 • Lin Heshi
 • 林旭锋
 • Lin Wenhua
 • Lin Zhijun
 • Lin Jinlong
 • Lin Shuyu
 • Lin yongsan
 • 林元炳
 • Lin Yixian
 • Lin Zhaoming
 • Lin Donghong
 • Lin Zikun
 • Lin Lianghai

Executive Council Members

 • Lin Deqing
 • Lin Xufeng
 • Lin Chengwei
 • Lin Hai Ming
 • Lin Ronghou
 • Lin Jianguo
 • Lin Mianyuan
 • Lin Changxing
 • Lin Jiancheng
 • Lin Hongxi
 • Lin Haijun
 • Lin Xiucai
 • Lin Wenliang

CONTACT US

You may also contact us via the online form below.