PRO-TEM COMMITTEE OF Indonesia LIN CHAMBER OF COMMERCE

Council Chairman

Tahir Ferdian

Chairman,
Millennium United

Secretary

Ir.Darjatno Hardjo

Treasurer

Hendra Santoso

Executive Vice Council Chairman

 • 林银满

Vice Council Chairmen

 • 林圣茗
 • 林熙翰
 • 林毅煌
 • 林松石
 • 林国华
 • 林富源
 • 林正君
 • 林强华

Assitant Secretary

 • 林耀兴

Assitant Treasurer

 • 林桂芳

Executive Council Members

 • 林福云
 • 林伟元
 • 林锋
 • 林德雄
 • 林平发
 • 林毅鸿
 • 林添益


Honorary Positions

Hononary Founding Members

 • 林联兴
 • 林匡国
 • 林炳河
 • 林锦田
 • 林清荣
 • 林英复
 • 林仲平
 • 林银满
 • 林锋
 • 林德雄
 • 林松石
 • 林富源
 • 林圣茗
 • 林熙翰
 • 林三贵
 • 林能莺
 • 林进强
 • 林国华
 • 林民生
 • 林伟元
 • 林福云

Hononary Advisor (Life)

 • 林联兴
 • 林圣斌
 • 林文光
 • 林宏修
 • 林匡国
 • 林锦田
 • 林逢生
 • 林万金

Hononary Council Chairman

 • 林吉元
 • 林炳河
 • 林英复
 • 林清荣
 • 林继盛
 • 林三贵

Hononary Council Member

 • 林万光
 • 林鸿基
 • 林福鼎
 • 林文珠
 • 林玉俊
 • 林权新
 • 林道发
 • 林忠运

CONTACT US

You may also contact us via the online form below.